Vi ste ovdje: Početna > Aktualno

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOORDINATORA PROJEKTA "RUKE KOJE MOGU SVE"

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i  Odluke  Upravnog odbora o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje Koordinatora projekta „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. siječnja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

- Koordinator projekta „Ruke koje mogu sve“

 

Radno mjesto: KOORDINATOR PROJEKTA  „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme, 12 mjeseci.

Mjesto rada: područje LAG-a „Zeleni trokut“ (gradovi Novska, Lipik, Pakrac, Općina Jasenovac i naselje Janja Lipa)

Opis poslova:

-          organizacija, priprema i praćenje aktivnosti projekta

-          koordinacija krajnjih korisnika i pripadnica ciljne skupine

-          priprema dokumentacije, potpisnih lista, izvješća o radu za pripadnice ciljne skupine te potvrda o zaprimljenim paketima

-          promocija projekta

-          komunikacija s partnerima

-          praćenje i evidentiranje projektom predviđenih pokazatelja u suradnji s Voditeljem projekta

-          terenska kontrola i ostali poslovi po uputi Voditelja projekta

 Opći uvjeti:

-          punoljetnost,

-          hrvatsko državljanstvo,

-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

-       najmanje završena srednja stručna sprema (četverogodišnja)

-       najmanje 1 godina radnog iskustva,

-       vozačka dozvola B kategorije

 Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

 Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 -          zamolba,

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica, ili drugoi odgovarajući dokument),

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-          dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-          kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj i njegova/njena prijava neće biti razmatrana. Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obavješteni o pismenoj provjeri znanja i razgovoru najmanje 3 dana prije održavanja iste.

 Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Kutina, Područni ured  Požega.

 Prijave se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje - Koordinator projekta „Ruke koje mogu sve“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidati će biti obaviješteni.

 

Objavljeno: 23.02.2021. 13:28